Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2019 оны 9 дҮгЭЭр сарын 30-ны байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
-
 -
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
620.01
0.19%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
5,603.001.68%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
-
-
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
1.223.51
0.37%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
7,063.042.12%

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт