Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2019 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13,289.13
 4.09%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
664.83
0.20%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
2,062.860.63%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13,289.13
4.09%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
1766.47
0.54%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
3,714.601.14%

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт