Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2019 оны 3 дУгААр сарын 31-нИЙ байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
-
0.00%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
614.93
0.21%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
3,887.50
1.35%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
-
0.00%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
1,358.84
0.47%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
9,921.67
3.44%

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт