Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
325,481
325,481
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
63,342
86,839
Хөрөнгө оруулалт
1,320,921
1,319,881
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,352,904
1,477,404
Хэвийн зээл
1,252,944
1,373,573
Хугацаа хэтэрсэн
62,902
66,261
Чанаргүй зээл
89,564
91,010
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(4,238)
(4,967)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
27,186
29,528
Зээлийн эрсдлийн сан
(75,454)
(78,001)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
69,112
69,112
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
8,390
10,942
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
29,852
41,151
Хөрөнгө ашиглах эрх
6,945
6,958
Үндсэн хөрөнгө
56,976
59,342
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
21,060
21,454
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
2,158
2,343
Биет бус хөрөнгө
14,246
19,511
Нийт хөрөнгийн дүн
3,271,387
3,440,418
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
372,726
372,323
Хадгаламж
1,638,025
1,622,556
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
764,796
849,432
Бусад эх үүсвэр
96,732
120,580
Бусад өр төлбөр
110,149
128,122
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,982,428
3,093,013
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,499
15,531
Хуримтлагдсан ашиг
177,361
214,872
Бусад өөрийн хөрөнгө
40,756
43,922
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
288,959
347,405
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
288,959
347,405
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,271,387
3,440,418Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
117,538
117,538

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт