Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                 /мянган.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах
571,202,252
571,202,917
Монголбанк дахь заавал байлгах нөөц
213,044,263
213,044,263
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
89,876,981
89,876,981
Үнэт цаас
34,916,469
33,851,364
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод бүртгэх санхүүгийн хөрөнгө
Өмчийн үнэт цаас
3,383,754
3,383,754
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
68,782,951
68,782,951
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн хөрөнгө
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж
122,223,590
174,294,641
Өрийн үнэт цаас
467,741,147
467,741,147
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
1,725,784,584
1,859,109,442
Бусад хөрөнгө
39,324,166
59,380,566
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө
3,418,378
4,605,882
Үндсэн хөрөнгө
67,413,003
69,834,568
Биет бус хөрөнгө
12,064,578
17,357,679
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай хөрөнгө
31,919,060
32,883,618
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
1,879,822
2,309,545
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
3,452,974,998
3,667,659,318
ӨР ТӨЛБӨР
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
5,227,460
-  
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн өр төлбөр
Репо хэлцэл
297,898,939
296,596,517
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагуудын байршуулсан харилцах, хадгаламж
12,229,311
12,229,311
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
1,843,180,057
1,841,526,338
Зээлээр авсан санхүүжилт
895,987,384
1,009,337,942
Хоёрдогч өглөг
54,415,887
54,415,887
      Өрийн үнэт цаас
-  
19,129,423
Хойшлогдсон нөхцөлт хандив
8,047,821
8,047,821
Түрээсийн өр төлбөр
4,867,446
5,082,760
Бусад өр төлбөр
85,287,401
109,401,572
Орлогын татварын өглөг
-  
1,104,339
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
3,207,141,706
3,356,871,910
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Энгийн хувьцаа
55,342,753
16,584,644
Хувьцааны урамшуулал
-
56,495,362
Бусад нөөц
10,531,368
8,775,483
Хуримтлагдсан ашиг
145,960,360
167,279,186
Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний нөөц
1,893,589
1,893,589
Тусгай зориулалттай нөөц
16,513,343
16,513,343
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,591,879
15,624,549
Гадаад валютын хөрвүүлгийн нөөц
-
8,783,689
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох эздийн өмч
245,833,292
291,949,845
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
18,837,563
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ
245,833,292
310,787,408
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
3,452,974,998
3,667,659,318


Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт