Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
538,199
538,199
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
44,984
68,428
Хөрөнгө оруулалт
819,595
819,595
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,888,560
1,888,560
Хэвийн зээл
1,804,269
1,804,269
Хугацаа хэтэрсэн
65,942
65,942
Чанаргүй зээл
80,665
80,665
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,321)
(7,321)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
24,672
24,672
Зээлийн эрсдлийн сан
(79,667)
(79,667)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
67,349
67,349
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
6,615
11,011
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
53,529
53,682
Хөрөнгө ашиглах эрх
7,209
7,209
Үндсэн хөрөнгө
59,951
61,076
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
134
134
Биет бус хөрөнгө
15,103
20,250
Нийт хөрөнгийн дүн
3,501,228
3,535,493
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
483,693
483,616
Хадгаламж
1,767,729
1,763,256
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
643,979
643,979
Бусад эх үүсвэр
131,408
131,408
Бусад өр төлбөр
67,068
81,667
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,093,877
3,103,926
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
100,000
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
1,818
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
220,968
271,665
Бусад өөрийн хөрөнгө
66,036
68,293
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
407,351
431,567
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
407,351
431,567
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,501,228
3,535,493Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
145,144
145,144

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт