Хайх зүйлээ бичнэ үү

Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
ХАСБАНК
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
270,634
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
381,387
Хөрөнгө оруулалт
863,091
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,497,858
Хэвийн зээл
2,407,623
Хугацаа хэтэрсэн
60,673
Чанаргүй зээл
74,823
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(10,322)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
38,005
Зээлийн эрсдлийн сан
(72,944)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
71,217
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
14,331
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
57,151
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө
10,379
Үндсэн хөрөнгө
64,040
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
2,028
Биет бус хөрөнгө
18,983
Нийт хөрөнгийн дүн
4,251,099
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
600,715
Хадгаламж
1,842,905
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,052,226
Бусад эх үүсвэр
102,343
Бусад өр төлбөр
111,412
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,709,601
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
105,270
Нэмж төлөгдсөн капитал
30,587
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
325,514
Бусад өөрийн хөрөнгө
61,598
Нийт өөрийн хөрөнгө
541,498
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
4,251,099


Тэнцлийн гадуурх данс

Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
158,958