Хайх зүйлээ бичнэ үү

Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
359,360
359,360
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
620,500
620,500
Хөрөнгө оруулалт
1,123,556
1,123,556
Зээл (цэвэр дүнгээр)
3,301,126
3,301,126
Хэвийн зээл
3,194,333
3,194,333
Хугацаа хэтэрсэн
54,302
54,302
Чанаргүй зээл
74,083
74,083
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(15,808)
(15,808)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
53,195
53,195
Зээлийн эрсдлийн сан
(58,979)
(58,979)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
47,363
47,363
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
28,946
28,946
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
52,426
52,520
Хөрөнгө ашиглах эрх
9,921
9,921
Үндсэн хөрөнгө
67,927
67,927
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
732
732
Биет бус хөрөнгө
17,795
17,795
Нийт хөрөнгийн дүн
5,629,652
5,629,746
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
831,629
825,589
Хадгаламж
2,368,119
2,368,119
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,431,141
1,431,141
Бусад эх үүсвэр
146,784
146,784
Бусад өр төлбөр
187,466
188,057
Нийт өр төлбөрийн дүн
4,965,139
4,959,690
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
105,270
16,271
Нэмж төлөгдсөн капитал
30,587
55,425
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,467
18,467
Хуримтлагдсан ашиг
444,149
472,818
Бусад өөрийн хөрөнгө
66,040
73,808
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
664,513
636,789
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
33,267
Нийт өөрийн хөрөнгө
664,513
670,056
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
5,629,652
5,629,746Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
233,251
233,251

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл