Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
365,877
365,877
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
76,562
102,930
Хөрөнгө оруулалт
1,253,646
1,252,606
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,329,290
1,449,279
Хэвийн зээл
1,227,276
1,336,536
Хугацаа хэтэрсэн
67,571
78,239
Чанаргүй зээл
90,546
91,797
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(4,205)
(4,921)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
29,243
31,305
Зээлийн эрсдлийн сан
(81,141)
(83,677)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
68,964
68,964
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
9,262
13,929
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
32,630
44,922
Хөрөнгө ашиглах эрх
4,855
4,886
Үндсэн хөрөнгө
57,661
60,150
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
20,707
21,384
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
2,608
3,007
Биет бус хөрөнгө
14,634
19,928
Нийт хөрөнгийн дүн
3,236,696
3,407,862
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
396,338
395,985
Хадгаламж
1,629,315
1,617,804
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
774,795
860,711
Бусад эх үүсвэр
63,352
63,352
Бусад өр төлбөр
102,048
142,765
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,965,848
3,080,617
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,529
15,561
Хуримтлагдсан ашиг
166,689
203,405
Бусад өөрийн хөрөнгө
33,287
35,199
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
270,848
327,245
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
270,848
327,245
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,236,696
3,407,862Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
145,320
145,320

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт