Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
540,539
540,539
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
103,351
127,214
Хөрөнгө оруулалт
618,166
618,166
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,012,801
2,012,801
Хэвийн зээл
1,925,080
1,925,080
Хугацаа хэтэрсэн
75,969
75,969
Чанаргүй зээл
77,914
77,914
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,157)
(7,157)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
29,516
29,516
Зээлийн эрсдлийн сан
(88,521)
(88,521)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
111,596
111,597
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
7,258
10,608
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
58,956
59,223
Хөрөнгө ашиглах эрх
5,883
5,883
Үндсэн хөрөнгө
61,134
62,183
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
809
809
Биет бус хөрөнгө
16,579
21,711
Нийт хөрөнгийн дүн
3,537,072
3,570,734
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
521,848
521,711
Хадгаламж
1,732,715
1,726,984
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
605,180
605,180
Бусад эх үүсвэр
124,426
124,426
Бусад өр төлбөр
105,622
120,012
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,089,791
3,098,313
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
100,000
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
1,818
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
255,105
306,725
Бусад өөрийн хөрөнгө
71,829
74,087
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
447,281
472,421
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
447,281
472,421
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,537,072
3,570,734Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
124,379

124,379

Аваргын цомыг гартаа атга

FIFA World Cup Виза карт