Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
372,664
372,665
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
123,581
183,653
Хөрөнгө оруулалт
1,010,082
1,009,017
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,672,846
1,802,414
Хэвийн зээл
1,497,669
1,618,908
Хугацаа хэтэрсэн
125,421
131,097
Чанаргүй зээл
86,840
97,473
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(5,672)
(6,389)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
31,894
34,447
Зээлийн эрсдлийн сан
(63,306)
(73,122)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
102,172
102,172
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
8,786
12,756
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
16,109
32,802
Хөрөнгө ашиглах эрх
4,389
4,577
Үндсэн хөрөнгө
60,896
63,019
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
40,037
41,002
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
4,826
6,233
Биет бус хөрөнгө
12,190
17,475
Нийт хөрөнгийн дүн
3,428,578
3,647,785
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
299,281
298,834
Хадгаламж
1,575,767
1,571,338
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,032,411
1,137,326
Бусад эх үүсвэр
111,860
117,260
Бусад өр төлбөр
160,077
208,775
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,179,396
3,333,533
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,529
15,561
Хуримтлагдсан ашиг
149,860
171,884
Бусад өөрийн хөрөнгө
28,450
35,489
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
249,182
296,014
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
18,238
Нийт өөрийн хөрөнгө
249,182
314,252
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,428,578
3,647,785Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
120,348
120,348

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт