Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
364,665
364,666
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
344,427
394,936
Хөрөнгө оруулалт
249,363
246,339
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,897,977
2,030,255
Хэвийн зээл
1,746,647
1,874,872
Хугацаа хэтэрсэн
91,448
95,361
Чанаргүй зээл
115,644
122,868
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,223)
(7,980)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
33,329
34,867
Зээлийн эрсдлийн сан
(81,868)
(89,733)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
89,687
92,546
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
7,516
5,666
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
12,604
33,767
Хөрөнгө ашиглах эрх
6,022
6,312
Үндсэн хөрөнгө
63,321
65,870
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
44,818
46,234
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
14,624
14,624
Биет бус хөрөнгө
12,315
17,660
Нийт хөрөнгийн дүн
3,107,339
3,318,875
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
280,671
280,176
Хадгаламж
1,479,620
1,478,885
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
773,504
879,397
Бусад эх үүсвэр
110,319
115,719
Бусад өр төлбөр
218,855
258,259
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,862,969
3,012,436
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,670
15,702
Хуримтлагдсан ашиг
142,578
162,654
Бусад өөрийн хөрөнгө
30,779
36,990
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
244,370
288,426
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

18,013
Нийт өөрийн хөрөнгө
244,370
306,439
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,107,339
3,318,875Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
129,287
129,287

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт