Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
343,569
343,570
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
389,304
433,541
Хөрөнгө оруулалт
193,588
190,655
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,969,932
2,093,252
Хэвийн зээл
1,839,044
1,967,400
Хугацаа хэтэрсэн
72,984
73,941
Чанаргүй зээл
94,584
95,270
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(8,015)
(8,717)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
37,495
39,022
Зээлийн эрсдлийн сан
(66,160)
(73,664)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
104,549
104,238
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
10,358
11,992
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
33,580
51,458
Үндсэн хөрөнгө
65,361
68,451
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
45,261
46,977
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
15,087
15,087
Биет бус хөрөнгө
12,399
17,809
Нийт хөрөнгийн дүн
3,182,988
3,377,030
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
259,149
256,938
Хадгаламж
1,407,323
1,406,797
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
968,666
1,056,517
Бусад эх үүсвэр
116,757
142,341
Бусад өр төлбөр
189,375
209,752
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,941,270
3,072,345
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,670
15,703
Хуримтлагдсан ашиг
136,851
155,379
Бусад өөрийн хөрөнгө
33,854
40,898
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
241,718
285,060
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

19,625
Нийт өөрийн хөрөнгө
241,718
304,685
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,182,988
3,377,030Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
164,108
164,108

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт