Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
581,961
581,961
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
387,296
387,296
Хөрөнгө оруулалт
685,069
685,069
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,994,508
1,994,508
Хэвийн зээл
1,910,204
1,910,204
Хугацаа хэтэрсэн
60,727
60,727
Чанаргүй зээл
81,607
81,607
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(6,793)
(6,793)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
31,571
31,571
Зээлийн эрсдлийн сан
(82,808)
(82,808)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
108,131
108,132
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
17,187
17,187
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
57,771
57,779
Хөрөнгө ашиглах эрх
6,294
6,294
Үндсэн хөрөнгө
61,928
61,928
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
2,063
2,063
Биет бус хөрөнгө
18,902
18,902
Нийт хөрөнгийн дүн
3,921,110
3,921,119
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
651,472
628,945
Хадгаламж
1,787,148
1,787,147
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
770,597
770,597
Бусад эх үүсвэр
136,713
136,713
Бусад өр төлбөр
103,180
103,899
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,449,110
3,427,301
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
100,000
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
1,818
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
282,755
332,501
Бусад өөрийн хөрөнгө
68,898
69,708
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
472,000
493,818
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
472,000
493,818
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,921,110
3,921,119Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
124,018

124,018