Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Комплаенс

Комплаенс гэдэг нь байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж дүрэм журам, олон улсын стандартыг дагаж мөрдөж, ажил үйлчилгээ үзүүлэхдээ мэргэжлийн стандартыг баримтлах, олон улсын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх тухай ойлголт юм.

ХАСБАНКны Комплаенсын удирдлага

ХасБанкны хувьд хувь нийлүүлэгч, ажилтан, харилцагч, хөрөнгө оруулагчдыг эрсдэлээс хамгаалах, харилцагчидад олон улсын стандартад нийцсэн хариуцлагатай банкны үйлчилгээ үзүүлэхийг нэн тэргүүний зорилго болгон ажилладаг бөгөөд комплаенсын удирдлагын тогтолцоог батлан хяналтыг хэрэгжүүлж байна. ХасБанкны Комплаенсын удирдлагын тогтолцоо нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк, Канадын Үндэсний Банк зэрэг хөндлөнгийн байгууллагуудаар хянагдаж үнэлгээ хийгдсэн. 

ХАСБАНКны комплаенсын засаглал

Банк нь дараах хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээ конвенц, корреспондент банкуудын шаардлагыг баримтлан ажиллаж байна. Үүнд:

Санал гомдол