Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо:

2021 оны 12 сар 31
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант ҮЕИЙН

2022.06.30

Богино хугацаа
(Эхний жил)
Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
үлдэгдэл2022 оны 12 сар 31
2025 ОНЫ 12 САР 31
2026+
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
Чанаргүй зээлийн хувь
4.4%

4.7%3.8%3.7%4.7%3.8%124.8%
Нийт чанаргүй зээлд эзлэх зээлийн эрсдэлийн сан
118.6%114.2%129.8132.2%114.2%138.4%121.2%