Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант ҮЕИЙН
2020 оны 12 сар 31
(ҮЛДЭГДЭЛ)
Богино хугацаа
(Эхний жил)

Дунд хугацаа
(2-4 жил)

Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
2021 оны 12 сар 31
20__ ОНЫ __ САР __
20__ ОНЫ __ САР __
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
Нийт зээлийн багцын дүн
1,385,394
1,586,600


1,586,600
1,844,337116.2%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн
90,546
87,800


87,800
80,58191.8%
Чанаргүй зээлийн хувь
6.5%

5.5%

5.5%4.4%1.2%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан
93,208
91,700

91,70095,532104.2%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн
38,724
N/A

N/A44,536N/A
Зээлээс бусад чанаргүй эрсдэлийн сан
21,559
11,000

11,00042,162383.3%