Хайх зүйлээ бичнэ үү

Монгол Банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт


2024 ОНЫ 06-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
18.59%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
18.59%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
38.74%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-2.33%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-3.32%

2024 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
20.95%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
20.95%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
38.30%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.85%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-2.94%

2023 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
20.70%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
20.70%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
37.85%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.33%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-1.36%

2023 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-Ны БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
19.94%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
19.94%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
34.85%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+4.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+4.8%

2023 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-Ны БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
19.12%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
19.12%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
36.58%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+4.36%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+4.73%

2023 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
20.53%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
20.53%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
39.82%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+9.41%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+14.48%

2022 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
20.06%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
20.06%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
41.05%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+6.22%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+6.87%

2022 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
18.7%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
18.7%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
33.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-4.1%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-7.4%

2022 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
18.8%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
18.8%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
37.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-0.5%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-0.8%

2022 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
17.8%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
17.8%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
41.5%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-3.97%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-5.61%

2021 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НиЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
17.4%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
17.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
44.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.1%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-2.2%

2021 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
16.5%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
16.5%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
49.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+2.5%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+3.3%

2021 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
16.3%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
16.3%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
51.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-3.2%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-6.4%

2021 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
17.4%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
17.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
54.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-8.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-8.9%

2020 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-Ний БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
16.9%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
17.4%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
54.9%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-4.2%

2020 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
15.5%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
20.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
53.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-0.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-1.9%

2020 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
14.0%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
18.1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>20%
50.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-2.2%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-3.8%

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
12.6%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
16.3%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>20%
45.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+1.2%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
+1.8%

2019 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
12.0%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
15.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
37.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-0.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
0.8%

2019 ОНЫ 09-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
10.7%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>12%
16.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
32.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-2.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±30%
-3.3%

2019 ОНЫ 06-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
10.1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
16.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
29.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.1%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-3.2%

2019 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
9.3%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
14.7%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
30.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-7.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-8.3%

2018 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
10.1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
16.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
29,5%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-1.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-3.2%

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
10.5%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
16.7%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
36.5%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-9.3%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-11.5%

2018 ОНЫ 6-Р САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
10.1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
15.9%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
41.1%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
+2.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
+3.5%

2018 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
11.1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
16.7%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
44.4%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-8.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-10.6%

2017 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
11.3%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
17.05%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
43.9%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-0.90%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-1.50%

2017 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
11.9%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
18%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
46.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
5.1%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
5.8%

2017 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
12.1%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
18.3%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
43.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-0.9%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-1.5%

2017 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
Байвал зохих
Биелэлт
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа
>9%
14.0%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа
>14%
21.1%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт
>25%
45.2%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)
<±15%
-7.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)
<±40%
-10.2%

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл