Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
270,557
272,171
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
4,407
4,407
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
162
1,771
     Үнэт цаасны
49,124
49,129
     Зээлийн
211,648
211,648
     Бусад хүүгийн орлого
5,216
5,216
 Хүүгийн зардал
116,997
116,977
    Харилцахад төлсөн хүү
-
-
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
81,638
81,611
    Зээлийн хүүгийн зардал
26,313
26,313
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
125
125
    Бусад хүүгийн зардал
8,921
8,928
Хүүгийн цэвэр орлого
153,560
155,194
Эрсдлийн сангийн зардал
15,842
15,842
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
137,718
139,352
Бусад орлого
50,509
54,525
 Хүүгийн бус орлого
47,616
51,637
      Арилжааны орлого
11,590
11,937
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
5,075
5,023
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
28,345
28,045
Бусад хүүгийн бус орлого
2,606
6,632
Бусад орлого, олз
2,893
2,888
Бусад зардал
78,947
82,282
Хүүгийн бус зардал
77,844
81,122
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
1,209
1,213
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
-
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
8,120
8,195
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
68,515
71,714
Бусад зардал, гарз
1,103
1,160
Татварын өмнөх ашиг
109,280
111,595
Орлогын татварын зардал
30,758
32,593
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
-24
Татварын дараах ашиг
78,522
78,978
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(235)
(235)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
78,287
78,743
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
78,287
78,743
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Аваргын цомыг гартаа атга

FIFA World Cup Виза карт