Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
259,857
281,217
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
5,443
5,443
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
5,265
7,493
     Үнэт цаасны
14,349
14,388
     Зээлийн
234,800
253,893
 Хүүгийн зардал
180,958
192,848
    Харилцахад төлсөн хүү
5,297
5,251
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
113,901
113,842
    Зээлийн хүүгийн зардал
54,301
63,229
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
749
749
    Бусад хүүгийн зардал
6,710
9,777
Хүүгийн цэвэр орлого
78,899
88,369
Эрсдлийн сангийн зардал
17,241
18,530
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
61,658
69,839
Бусад орлого
23,665
31,195
 Хүүгийн бус орлого
22,069
29,441
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
22,069
22,341
Бусад хүүгийн бус орлого
-  
7,100
Бусад орлого, олз
1,596
1,754
Бусад зардал
72,508
84,795
Хүүгийн бус зардал
72,318
84,602
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
5,623
5,554
     Арилжааны зардал
9,905
9,978
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
2,605
2,567
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
5,479
5,565
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
48,706
60,938
Бусад зардал, гарз
190
193
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
12,815
16,239
Орлогын татварын зардал
5,253
6,361
Хойшлогдсон татварын орлого
278
278
Татварын дараах ашиг, алдагдал
7,284
9,600
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах байдлаар
(57)
(57)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
(1,091)
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
7,227
8,452
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
7,227
9,111
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(659)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт