Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
81,461
81,979
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
917
917
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
18
536
     Үнэт цаасны
15,419
15,419
     Зээлийн
63,165
63,165
     Бусад хүүгийн орлого
1,942
1,942
 Хүүгийн зардал
36,712
36,706
    Харилцахад төлсөн хүү
-
-
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
24,955
24,947
    Зээлийн хүүгийн зардал
7,751
7,751
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
-
-
    Бусад хүүгийн зардал
4,006
4,008
Хүүгийн цэвэр орлого
44,749
45,273
Эрсдлийн сангийн зардал
3,948
3,948
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
40,801
41,325
Бусад орлого
14,917
15,910
 Хүүгийн бус орлого
13,667
14,660
      Арилжааны орлого
3,819
3,919
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
1,087
1,058
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
8,477
8,472
Бусад хүүгийн бус орлого
284
1,211
Бусад орлого, олз
1,250
1,250
Бусад зардал
24,189
25,207
Хүүгийн бус зардал
23,819
24,817
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
920
921
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
1
(1)
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
2,580
2,604
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
20,318
21,293
Бусад зардал, гарз
370
390
Татварын өмнөх ашиг
31,529
32,028
Орлогын татварын зардал
6,634
6,695
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
1,501
1,503
Татварын дараах ашиг
23,394
23,830
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(38)
(38)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
23,356
23,792
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
23,356
23,792
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт