Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
365,385
389,203
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
6,152
6,152
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
643
3,515
     Үнэт цаасны
95,946
95,946
     Зээлийн
257,162
282,673
     Бусад хүүгийн орлого
5,482
917
 Хүүгийн зардал
261,397
272,407
    Харилцахад төлсөн хүү
2,597
2,590
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
144,470144,177
    Зээлийн хүүгийн зардал
75,874
87,179
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
269
228
    Бусад хүүгийн зардал
38,187
38,233
Хүүгийн цэвэр орлого
103,988
116,796
Эрсдлийн сангийн зардал
24,224
26,464
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
79,764
90,332
Бусад орлого
32,878
49,784
 Хүүгийн бус орлого
30,557
47,464
      Арилжааны орлого
-
7,162
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
-
-
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
28,463
28,946
Бусад хүүгийн бус орлого
2,094
11,356
Бусад орлого, олз
2,321
2,320
Бусад зардал
79,545
99,306
Хүүгийн бус зардал
74,687
94,228
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
451
614
     Арилжааны зардал
2,358
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
1,515
10,745
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
6,380
6,532
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
63,983
76,337
Бусад зардал, гарз
4,858
5,078
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
33,097
40,810
Орлогын татварын зардал
8,20611,206
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(129)(1,255)
Татварын дараах ашиг, алдагдал
25,020
30,859
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(6)
(6)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
35
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
25,01430,888
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
25,014
31,488
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(600)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт