Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
231,042
248,839
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
2,362
2,362
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
2022,079
     Үнэт цаасны
58,945
58,957
     Зээлийн
160,429
178,553
     Бусад хүүгийн орлого
9,104
6,888
 Хүүгийн зардал
131,476
138,345
    Харилцахад төлсөн хүү
--
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
85,524
85,413
    Зээлийн хүүгийн зардал
27,204
34,167
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
110110
    Бусад хүүгийн зардал
18,638
18,655
Хүүгийн цэвэр орлого
99,566
110,494
Эрсдлийн сангийн зардал
426(72)
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
99,140
110,566
Бусад орлого
28,689
33,285
 Хүүгийн бус орлого
25,910
30,516
      Арилжааны орлого
2,735
3,434
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
--
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
23,175
23,560
Бусад хүүгийн бус орлого
-3,522
Бусад орлого, олз
2,779
2,769
Бусад зардал
68,605
74,464
Хүүгийн бус зардал
66,690
72,248
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
8,975
8,869
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
5251,241
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
5,656
5,757
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
51,534
56,381
Бусад зардал, гарз
1,915
2,216
Татварын өмнөх ашиг
59,224
69,387
Орлогын татварын зардал
19,192
20,757
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(969)
(324)
Татварын дараах ашиг
41,001
48,954
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(104)
(104)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
40,897
48,850
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
40,897
48,850
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт