Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
84,519
91,189
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
2,967
2,967
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
957
1671
     Үнэт цаасны
4,384
4,412
     Зээлийн
76,211
82,139
     Бусад хүүгийн орлого
-  
-  
 Хүүгийн зардал
59,564
62,109
    Харилцахад төлсөн хүү
1,596
1,576
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
37,357
37,339
    Зээлийн хүүгийн зардал
18,616
21,197
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
290
290
    Бусад хүүгийн зардал
1,705
1,707
Хүүгийн цэвэр орлого
24,955
29,080
Эрсдлийн сангийн зардал
1,028
1,608
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
23,927
27,472
Бусад орлого
7,230
9,664
 Хүүгийн бус орлого
6,637
8,708
Арилжааны орлого
-  
-  
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
-  
-  
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
6,637
6,749
Бусад хүүгийн бус орлого
-  
1,959
Бусад орлого, олз
593
956
Бусад зардал
24,546
29,279
Хүүгийн бус зардал
24,465
29,198
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
3,415
3,414
     Арилжааны зардал
3,257
3,277
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
687
1,402
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
1,550
1,582
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
15,556
19,523
Бусад зардал, гарз
81
81
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
6,611
7,857
Орлогын татварын зардал
2,249
2,661
Хойшлогдсон татварын орлого
(684)
(684)
Татварын дараах ашиг, алдагдал
5,046
5,880
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах байдлаар
(471)
(471)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
535
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
4,575
5,944
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
4,575
5,746
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
198

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт