Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
77,245
83,132
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
761
761
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
16
678
     Үнэт цаасны
20,106
20,106
     Зээлийн
49,876
55,835
     Бусад хүүгийн орлого
6,486
5,752
 Хүүгийн зардал
49,798
52,237
    Харилцахад төлсөн хүү
6
6
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
29,659
29,596
    Зээлийн хүүгийн зардал
9,661
12,160
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
35
35
    Бусад хүүгийн зардал
10,437
10,440
Хүүгийн цэвэр орлого
27,447
30,895
Эрсдлийн сангийн зардал
2,614
2,914
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
24,833
27,981
Бусад орлого
10,503
12,385
 Хүүгийн бус орлого
9,477
11,318
      Арилжааны орлого
764
970
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
181
-
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
6,580
6,774
Бусад хүүгийн бус орлого
1,952
3,574
Бусад орлого, олз
1,026
1,067
Бусад зардал
19,361
21,739
Хүүгийн бус зардал
17,745
20,091
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
-
-
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
35
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
1,651
1,681
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
16,094
18,375
Бусад зардал, гарз
1,616
1,648
Татварын өмнөх ашиг
15,975
18,627
Орлогын татварын зардал
3,402
3,744
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(322)
(322)
Татварын дараах ашиг
12,895
15,205
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(573)
(573)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
12,322
14,632
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
12,322
14,632
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт