Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
375,620
377,663
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
7,359
7,359
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
1,046
3,085
     Үнэт цаасны
66,668
66,672
     Зээлийн
290,532
290,532
     Бусад хүүгийн орлого
10,015
10,015
 Хүүгийн зардал
160,684
160,692
    Харилцахад төлсөн хүү
-
-
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
111,705
111,705
    Зээлийн хүүгийн зардал
37,800
37,800
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
309
309
    Бусад хүүгийн зардал
10,870
10,878
Хүүгийн цэвэр орлого
214,936
216,971
Эрсдлийн сангийн зардал
16,663
16,663
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
198,273
200,308
Бусад орлого
61,002
68,897
 Хүүгийн бус орлого
56,859
64,820
      Арилжааны орлого
15,081
18,565
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
2,125
2,106
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
38,391
38,091
Бусад хүүгийн бус орлого
1,262
6,058
Бусад орлого, олз
4,143
4,077
Бусад зардал
118,580
123,294
Хүүгийн бус зардал
116,686
121,322
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
2,155
2,159
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
-
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
11,289
11,382
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
103,242
107,781
Бусад зардал, гарз
1,894
1,972
Татварын өмнөх ашиг
140,695
145,911
Орлогын татварын зардал
39,941
42,583
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(1,405)
(1,386)
Татварын дараах ашиг
102,159
104,714
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
848
848
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
103,007
105,562
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
103,007
105,562
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-