Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                                     /мянган.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого
353,854,265
378,488,905
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал
(254,168,127)
(266,167,552)
Хүүгийн цэвэр орлого
99,686,138
112,321,353
Хураамж ба шимтгэлийн орлого
22,988,042
23,529,134
Хураамж ба шимтгэлийн зардал
(7,332,510)
(7,442,514)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого
15,655,532
16,086,620
Арилжааны цэвэр алдагдал
(8,885,720)
(6,867,854)
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг  ашиг алдагдалд бүртгэдэг бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийн цэвэр орлого
3,398,875
3,860,174
Даатгалын үйл ажиллагааны орлого
-
4,541,549
ҮҮйл ажиллагааны бусад цэвэр зардал
(8,474,122)
(11,066,089)
Үйл ажиллагааны нийт орлого
101,380,703
118,875,753
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын цэвэр зардал
(18,192,562)
(19,707,170)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого
83,188,141
99,168,583
Үйл ажиллагааны зардал
(71,109,019)
(81,931,015)
Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын хорогдуулга
2,064,769
2,064,769
Татварын өмнөх ашиг
14,143,891
19,302,337
Орлогын татварын зардал
(5,492,398)
(7,065,148)
Тайлант жилийн ашиг
8,651,493
12,237,189
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
8,651,493
12,337,980
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
(100,791)

8,651,493
12,237,189
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Дараагийн тайлант үеүдэд орлого, үр дүнгийн тайланд ангилагдахгүй бусад дэлгэрэнгүй орлого:


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах
38,619
38,619
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
524,305
Нийт дэлгэрэнгүй орлого (татварын дараах)
8,690,112
12,800,113
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
8,690,112
12,634,389
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
165,724

8,690,112
12,800,113

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт