Хайх зүйлээ бичнэ үү

Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
групп


Хүүгийн орлого
536,736
536,736
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
18,494
18,494
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
2,043
2,043
     Үнэт цаасны
108,167
108,167
     Зээлийн
400,062
400,062
     Бусад хүүгийн орлого
7,970
7,970
 Хүүгийн зардал
283,961
283,919
    Харилцахад төлсөн хүү
2,049
2,007
    Хадгаламжид төлсөн хүү
160,472
160,472
    Зээлийн хүүгийн зардал
90,525
90,525
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
756
756
    Бусад хүүгийн зардал
30,159
30,159
Хүүгийн цэвэр орлого
252,775
252,817
Эрсдлийн сангийн зардал
-
-
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
252,775
252,817
Бусад орлого
72,324
72,539
 Хүүгийн бус орлого
68,813
69,028
      Арилжааны орлого
9,883
10,103
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
48,189
48,184
Бусад хүүгийн бус орлого
10,741
10,741
Бусад орлого, олз
3,511
3,511
Бусад зардал
134,482
135,055
Хүүгийн бус зардал
132,118
132,543
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
314
314
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
1,307
1,311
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
13,509
13,610
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
116,988
117,308
Бусад зардал, гарз
2,364
2,512
Татварын өмнөх ашиг
190,617
190,301
Орлогын татварын зардал
51,344
54,348
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(2,766)
(2,762)
Татварын дараах ашиг
142,039
138,715
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн нөөцийн өөрчлөлт, татварын дараах
280
280
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
142,319
138,995
Үүнээс:


Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
138,262
134,938
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
4,057
4,057

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг138.03
-

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл