Хайх зүйлээ бичнэ үү

Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк


Хүүгийн орлого
241,096
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
8,694
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
717
     Үнэт цаасны
51,035
     Зээлийн
173,202
     Бусад хүүгийн орлого
7,448
 Хүүгийн зардал
132,715
    Харилцахад төлсөн хүү
529
    Хадгаламжид төлсөн хүү
74,207
    Зээлийн хүүгийн зардал
42,145
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
282
    Бусад хүүгийн зардал
15,552
Хүүгийн цэвэр орлого
108,381
Эрсдлийн сангийн зардал
-
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
108,381
Бусад орлого
31,506
 Хүүгийн бус орлого
29,117
      Арилжааны орлого
4,944
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
658
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
21,785
Бусад хүүгийн бус орлого
1,730
Бусад орлого, олз
2,389
Бусад зардал
56,291
Хүүгийн бус зардал
55,234
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
100
     Арилжааны зардал
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
6,083
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
49,051
Бусад зардал, гарз
1,057
Татварын өмнөх ашиг
83,596
Орлогын татварын зардал
20,661
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
743
Татварын дараах ашиг
62,192
Бусад дэлгэрэнгүй орлого

Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(421)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
61,771