Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


ХасБанкны 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2023 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 

Улаанбаатар хот

ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хотод амжилттай болж өнгөрлөө. 

Тус хурлаар Банкийг олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болгох төлөвлөгөөний дагуу ХасБанкны 2022 оны санхүү, үйл ажиллагааны тайлан болон “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-аар аудитлагдсан санхүүгийн тайланг тус тус хэлэлцэн баталлаа. Ингэснээр Банкны тухай хуулийн дагуу ХасБанк олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож, нээлттэй хувьцаат компани болох бэлтгэл ажлууд хангагдаж байна. 

ХасБанкнийтэд санал болгох хувьцааны тоо, нөхцөлийг ХасБанкны Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаар хэлэлцэж, шийдвэрлэснээр Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржийн холбогдох зөвшөөрөлд үндэслэн хувьцааг нийтэд санал болгох ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

ХасБанк 2022 оны санхүүгийн үр дүнгээс дараах онцлох үзүүлэлтүүдийг аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн хамт толилуулж байна.  

  • Татварын дараах цэвэр ашиг 105.8 тэрбум төгрөгт хүрч, санхүүгийн жилээ амжилттай хаалаа. Банкны ашигт ажиллагаанд зээлийн багцын өсөлт, активын чанар, эх үүсвэрийн оновчтой бүтэц, зардлын удирдлага болон өмнөх онуудад мэдээлэл технологид хийгдсэн хөрөнгө оруулалтууд нөлөөллөө.
  • Нийт актив хөрөнгө 3,930.8 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 12.3%-аар өслөө. Активт харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 11.7%-аар, бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах болон бусад банкнуудад байршуулсан эх үүсвэр 145.4%-аар тус тус өсөж, ТБҮЦ-ны үлдэгдэл 36.4%-аар буурсан байна. 
  • Өр төлбөр (эх үүсвэр) талд харилцагчаас татсан харилцах, хадгаламж 8.3%-аар, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас татсан урт хугацаатай зээлийн эх үүсвэр 14.7%-аар тус тус өссөн байна.
  • Өөрийн хөрөнгө (эздийн өмч)өмнөх оноос 23.9%-аар өсөж 475.7 тэрбум төгрөгт хүрлээ.
  • Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа үзүүлэлт 20.0%-д хүрч, байвал зохих хэмжээ (9%)-ээс даруй 1.2 дахин илүү хангагдлаа.


ХасБанкны 2022 оны Аудитлагдсан Санхүүгийн Тайлангийн дэлгэрэнгүйтэй ЭНД дарж танилцана уу.