Type search keyword

HR Application


Personal information

Гэр бүлийн байдал

Таны хэн болох Full name Age Одоо эрхэлж байгаа ажил Холбоо барих утас

Албан тушаал

Education

Сургуулийн төрөл Сургуулийн Нэр Суралцсан хугацаа Төгссөн он Сурлагын үнэлгээ Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын зэрэг Төлбөрөө төлсөн хэлбэр /тэтгэлэг, зээл, хувиараа/
gpa %
Компьютерийн програмын нэр Ажиллах чадвар Description
Excellent Good Fair Bad

Ажлын туршлага

Албан тушаал Хаана, ямар байгууллагад Ажилд орсон он/сар Ажлаас гарсан он/сар Тухайн ажлын сарын орлого /цалин г.м/ Ажлаас гарсан шалтгаан Удирдах албан тушаалтны нэр, утас

Other

Full name Эрхэлдэг ажил Address, phone
Language Level Duration Description
Beginner Fair Intermediate Advanced

Attachments

{{ userfiles['photo'] }}
{{ userfiles['diploma'] }}
{{ userfiles['diploma2'] }}
{{ userfiles['diploma3'] }}

Online loan which is able to solve your problems easily.

Amar loan