Хайх зүйлээ бичнэ үү

8 хувийн хүүтэй зээл


Хэмжээ

180 сая төгрөг хүртэл


Хугацаа

30 ЖИЛ ХҮРТЭЛ    


Хүү (ЖИЛИЙН)

8%Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

8 хувийн хүүтэй зээл

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалттай;
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80 хүртэл метр.кв;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй;
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн чадамжтай;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны, ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй. Үүнд хамтран зээлдэгч хамаарна;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй;
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 45 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно);
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой;
 • Ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-аас дээшгүй настай байх;
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх.

Зээл шилжүүлэх:

Та ХасБанкны зээл авсан салбар, тооцооны төвд хандан зээл шилжүүлэх хүсэлтээ одоогийн орлогын хэмжээг тодорхойлох баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

Зээл шилжүүлэх өргөдлийн маягтыг энд дарж авна уу

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

Хугацаа    
Хүү /жилийн/
Урьдчилгаа төлбөр
Зээлийн шимтгэл
30 жил хүртэл
8%    
30%
Зээл олголтын дүнгийн 1 хувь

Бүрдүүлэх материал:

Зээл шилжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Зээл шилжүүлэх хүсэлтийн маягт;
 • Орлого тодорхойлох шаардлагатай баримтууд /ХасБанкаар цалин тавьж олгодог байгууллагын ажилтан бол шаардлагаггүй/;
 • Шинэ цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт.

Зээл шинээр олгоход шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Одоо оршин суугаа Хороо, багийн засаг даргын тодорхойлолт;
 • Орон сууцны лавлагааг ЭУБЕГ-наас дахин авна /Банкинд байгаа бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямарч эргэлзээгүй байх ёстой/;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулах хуулбар;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь;
 • Орлого тодорхойлох баримт, бичиг;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.

Бүтээгч гарыг бодитоор санхүүжүүлэгч ХасБанк

Бүтээгч гар