Type search keyword

Project loans

ХасБанк нь Монгол улсын Засгийн газар болон гадаадын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран хямд өртөгтэй төслийн зээлийг харилцагч нартаа олгодог.

Идэвхитэй төсөл хөтөлбөрүүд  
Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүд  
АХБ-ны "Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил" төсөл:
Хөдөө аж ахуйн салбарт нэмүү өртгийг  бий болгож буй ААН-д зориулав.
Хөгжлийн банкны санхүүжилттэй хөтөлбөр:

2013-2016 онуудад амжилттай хэрэгжээд дууссан.

“ЖАЙКА” жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах II үе шаттай төсөл:
Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа  явуулж буй,  ажлын байр нэмэгдүүлж буй ААН-д зориулав.
KIVA төсөл:

2008-2014 онуудад амжилттай хэрэгжээд дууссан.

Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооны төсөл:
Нийслэлд  бичил үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний үйл ажиллагаа   эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав.  
ЖДҮХС-ийн  төслийн зээл:
2011 оноос амжилттай хэрэгжиж байгаа, одоогоор зээлийн өргөдөл хүлээн авахгүй байгаа.
“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил”  /IFAD/ төслийн зээлийн батлан даалтын хөтөлбөр:

Говь Алтай, Архангай, Хэнтий, Булган болон Хөвсгөл аймгуудад төслийн нэгжээс дэмжигдсэн төслүүд хамрагдах боломжтой.

ХЭДСтөсөл:

2009-2013 онуудад ХасБанкинд хэрэгжиж дууссан.


Органик монгол хөтөлбөр:

Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав. 


EBRD санхүүжилт:

Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН болон иргэдэд зориулав.