Жилийн Тайлан

ХасБанкны 2001 оноос 2015 он хүртэлх аудитлагдсан тайланг татаж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй

Орлогын тайлан

Дэлгэрэнгүй

Монгол Банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Аудитлагдсан жилийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Санхүү, бүртгэлийн тогтолцоо, Дотоод хяналт

Санхүү, бүртгэлийн тогтолцоо, Дотоод хяналт

Дэлгэрэнгүй