Үйлчилгээний төрөлГүйлгээний хэлбэрШимтгэлийн хувь, хэмжээ
/мөнгөн тэмдэгтийн төрөл/
MNTUSDEURCNYJPYAUDCADRUBKWN 
1 Харилцах, хадгаламжийн дансны ОРЛОГЫН гүйлгээ Бэлэн орлого - 1.5% 1.5% 
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
2 Харилцах, хадгаламжийн данснаас ЗАРЛАГЫН гүйлгээ Бэлнээр зарлага гаргахад1 Бэлэн тушаасан орлогоос бэлнээр зарлага гаргахад 200 төгрөг
Бэлэн бусаар шилжүүлсэн орлогоос бэлнээр гаргахад 200 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Зөвхөн бэлэн бус гүйлгээ хийнэ 0.20% 1.5% 
Бэлэн бусаар шилжүүлэг хийхэд Данс хооронд бол гүйлгээ бүрээс 100 төгрөг
Банк хооронд бол гүйлгээ бүрээс 300 0.5 0.5 1,000 төг - - - -  -
3

БЭЛЭН МӨНГӨ тушааж, бусад банк руу ШИЛЖҮҮЛЭГ хийх

2,000 төгрөг
4 ЗАЛРУУЛГА-ын гүйлгээ 500 төгрөг
5 Хугацаагүй хадгаламжийн данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ 100 0.1 0.1 0.5 10 - - - -

1 - Зээлийн олголтын гүйлгээнд хамаарахгүй.

Мэдээлэл, лавлагаа

Үйлчилгээний төрөл хэлбэрХураамжийн утгаХураамжийн хэмжээ /төгрөгөөр/
3.1.1 Харилцагчийн дансны хуулга өгөх Харилцагчийн дансны хуулгыг электрон шуудангаар илгээхэд Сар бүр болон харилцагчийн хүсэлтээр Үнэгүй
Харилцагчийн хүсэлтээр дансны хуулгыг хэвлэж өгөхөд 1 хуудасны үнэ 100
3.1.2 Харилцагчийн дансны талаар тодорхойлолт гаргаж өгөх Зээлийн дансны тодорхойлолт 3,000

Карт, Харилцах, хадгаламжийн дансны тодорхойлолт

5,000

30,000

14 хоног буюу түүнээс доош хугацаанд:

- Данс нээлгэсэн

- Хамтран эзэмшигч нэмж оруулсан

-Тодорхойлолтод тусгаж буй мөнгөн хөрөнгийн дүнгийн 70-аас дээш хувь дансанд орсон бол* 

3.1.3 Харилцагчийн хүсэлтээр банкны архиваас гадаад тооцооны лавлагаа хийлгэхэд нэг жилийн доторхи баримтаас 10,000
нэг жилээс дээшхи хугацааны баримтаас 20,000