ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ

“Мүүдиз” олон улсын үнэлгээний байгууллага (www.moodys.com) нь дэлхийн нийт улс орны зээлжих чадвар болон томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.

 2015/12
УХ/БХ гадаад валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө B3 / NP
УХ/БХ төгрөгөөр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө B2 / NP
Зээлжих чадварын үнэлгээ b3
УХ/БХ үнэт цаас гаргагч байгууллагын үнэлгээ B3 / NP
Дунд хугацаат барьцаагүй үнэт цаасны үнэлгээ (P)B3
Хандлага Сөрөг

Фитч Үнэлгээний Компани (www.fitchratings.com) нь Ази Номхон далайн бүс төдийгүй дэлхийн зах зээл дээр тэргүүлдэг зээлжилт болон санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.

 2015/12
УХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл B Сөрөг
БХ гадаад валютаар хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл B
УХ төгрөгөөр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зэрэглэл B Сөрөг

Планет Рэйтинг (www.planetrating.com) нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалаар бичил санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны болон нийгмийн хариуцлагын үнэлгээг хийж зэрэглэл тогтоодог байгууллага юм.

Бичил Санхүүгийн байгууллагын үнэлгээ

20042006
Компанийн засаглал A A
Мэдээлэл B B
Эрсдлийн удирдлага B A
Үйл ажиллагаа A A
Санхүүжилт A A
Ашигт ажиллагаа B A
ҮНЭЛГЭЭ A- A
Эерэг Тогтвортой

Нийгмийн Хариуцлагын үнэлгээ

20102014
Нийгмийн хариуцлагын удирдлага 3 3
Санхүүгийн хүртээмжтэй байдал 4- 4-
Харилцагчийг хамгаалах, ёс зүйтэй ажиллагаа 3+ 4
Хүний нөөцийн бодлого 4- 4-
Нийгэмд оруулж буй сайжруулалт, өөрчлөлт *** ***
Үнэлгээ 4- 4
Хангалттай Хангалттай