Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл - II шат

Азийн хөгжлийн банкнаас /ADB/ хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төслийн II шатны зээлийг олгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах II үе шаттай төсөл

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны байгууллагаас /JICA/ жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан жижиг дунд...

Дэлгэрэнгүй

“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил” төслийн зээлийн батлан даалтын хөтөлбөр - IFAD

ХасБанк нь 2014 оны 6-р сарын 3-ны өдөр Монгол Улсын Сангийн яамны удирдлага...

Дэлгэрэнгүй

ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх төслийн зээл

Монгол Улсын Засгийн Газраас орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөөц боломж дээр тулгуурласан...

Дэлгэрэнгүй

Япон улсын экспортын зээлийн шугамын дагуу Монгол улсад олгох зээл

Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулагч дотоодын бизнесүүдэд Япон...

Дэлгэрэнгүй

Хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор олгогдох бизнесийн зээл

Эрчим хүчний хэмнэлттэй эсхүл хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгч бизнес эрхлэгч...

Дэлгэрэнгүй